FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  Domestos LIME

  Domestos LIME 750ml na rez a vodní kámen na toaletách. Zabíjí 99,9 % bakterií a virů.

  Domestos Zero Lime dokonale vyčistí vaši toaletu a spolehlivě ji zbaví vodního kamene. Díky hustému složení snadno přilne k povrchu toaletní mísy, kde bez nežádoucího stékání vydrží působit dlouhou dobu, a to dokonce i v oblasti pod vodní hladinou. Toaletu tak precizně vyčistí od vodního kamene a veškerých bakterií i v těžko přístupných plochách.

  Objem: 750 ml

  Složení: Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, Parfum

  Upozornění: Po použití přípravku a před konzumací jídla si důkladně UMYJTE RUCE A EXPONOVANOU POKOŽKU. Zabraňte styku s očima, kůží. ZAMEZTE STYKU S POTRAVINAMI, NÁDOBÍM NEBO S POVRCHY, KTERÉ JSOU VE STYKU S POTRAVINAMI. Při používání nejezte ani nepijte. Nepoužívejte společně s bělicími přípravky ani s jinými čisticími přípravky, mohou se uvolňovat nebezpečné plyny (chlor) nebo teplo. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zamezte styku s jinými povrchy než záchodovou mísou.

  Varování: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.

  Bezpečnostní list: H290 - Může být korozivní pro kovy. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H311 - Toxický při styku s kůží. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P303 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P391 - Uniklý produkt seberte. P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: není skladem     Katalogové číslo: dro177     Obsah: