FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  PURON RA 50kg odmašťovač na připáleniny Zvětšit obrázek

  Dokumenty ke stažení:

   - Bezpečnostní list

  PURON RA 50kg odmašťovač na připáleniny

  PURON RA 50kg odmašťovač na připáleniny Puron RA je silně alkalický pěnivý prostředek určený pro mytí udíren, pečících zařízení a silně zamaštěných ploch, např. podlah v masokombinátech. Dlouhodobý kontakt vysoce alkalické pěny umožní narušení i obtížně odstranitelných zašpinění. Obsahuje asi 30% alkálií v přepočtu na hydroxid sodný. Účinnost alkálií na živočišné tuky je umocněna komplexem tenzidů. Pro mytí podlah se používá koncentrace 1-10% a pro mytí udíren koncentrace 3-10%. Prostředek se s výhodou používá při pěnovém mytí.

  Cena je uvedená včetně 50l obalu. Kanystr 50l vykupujeme zpět čistě vymytý za 180,- Kč bez DPH.

  Signální slovo: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení: Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Další nebezpečnost: Dráždí a leptá pokožku a sliznici. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu.
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: dro2160     Obsah: