FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  PUREX K 750ml Zvětšit obrázek

  Dokumenty ke stažení:

   - Bezpečnostní list

  PUREX K 750ml

  PUREX K 750ml Purex K je alkalický prostředek určený pro mytí připálenin z konvektomatů, pečících trub a grilů. Je určen pro hotelové a podnikové kuchyně, kde zmenšuje nároky na fyzickou práci při údržbě pečících zařízení, konvektomatů a ostatního nerezového zařízení. Purex K zlepšuje jak hygienu tak vzhled těchto zařízení.

  Signální slovo: Nebezpečí
  Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání a poškození očí.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

  Směs obsahuje: hydroxid sodný. Směs obsahuje: <5% anionaktivní tenzidy, d-Limonen.
  Dráždí pokožku a sliznici. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu.
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: dro2172     Obsah: